Skip to content

Privacy Policy

Breukers Heftruckservice en mechanisatie V.O.F.

Definities

In deze privacy statement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Privacy statement: Het onderhavige privacy statement.
 • Gebruiker(s): De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Persoonsgegevens: Alle gegevens en informatie die de gebruiker kunnen identificeren en/of aan een gebruiker kunnen worden gekoppeld.
 • Verantwoordelijke: De vennootschap onder firma Breukers Heftruckservice en mechanisatie V.O.F., gevestigd aan de Kleibultweg 84, 7575BV, te Oldenzaal, geregistreerd onder KvK-nummer 06041762.
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Verwerken: Alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op de persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • Website: https://breukersheftrucks.nl/.

1. Algemeen

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Breukers Heftruckservice en mechanisatie omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Breukers Heftruckservice en mechanisatie verstrekt, zal Breukers Heftruckservice en mechanisatie te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Breukers Heftruckservice en mechanisatie.

2. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is Breukers Heftruckservice en mechanisatie.

3. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Breukers Heftruckservice en mechanisatie worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, klantnummer, bankrekeningnummer, betaalvoorwaarden, en overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het verwerken van een bestelling en/of opdracht.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Breukers Heftruckservice en mechanisatie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Breukers Heftruckservice en mechanisatie heeft verstrekt:
 • indien de gebruiker Breukers Heftruckservice en mechanisatie om informatie over haar diensten en/of producten verzoekt, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens om de opdracht uit te voeren en/of het product te leveren;
 • indien de gebruiker een opdracht verstrekt en/of een product koopt, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens om de financiële transacties te verwerken en ter uitvoering van de opdracht;
 • indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Breukers Heftruckservice en mechanisatie, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • indien de gebruiker een klacht heeft over de diensten en/of producten van Breukers Heftruckservice en mechanisatie, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens voor het afhandelen van de klacht;
 • indien de gebruiker solliciteert bij Breukers Heftruckservice en mechanisatie, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject;
 • indien de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt om zich aan te melden voor en/of in het kader van een workshop, seminar, kennissessie, bijeenkomst, of andere (commerciële) activiteiten, gebruikt Breukers Heftruckservice en mechanisatie de persoonsgegevens voor het organiseren van deze activiteiten, zoals het verzenden van de uitnodiging, het verzenden van de informatie over de desbetreffende activiteit en/of het toezenden van relevante documentatie.

5. Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Breukers Heftruckservice en mechanisatie baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:
 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Breukers Heftruckservice en mechanisatie en de gebruiker;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen;
 • de verwerking is noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang.

6. Doorgiften derden

Breukers Heftruckservice en mechanisatie zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen, doorgeven aan derden of op enige andere wijze openbaar maken. Breukers Heftruckservice en mechanisatie zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door Breukers Heftruckservice en mechanisatie voor de in dit privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Breukers Heftruckservice en mechanisatie op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Bewaartermijnen

Breukers Heftruckservice en mechanisatie bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Breukers Heftruckservice en mechanisatie op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

8. Privacy rechten

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.
De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contract op nemen met Breukers Heftruckservice en mechanisatie via het e-mailadres administratie@breukersheftrucks.nl of +31 (0)54 151 7367.
Schriftelijke verzoeken kan de gebruiker sturen aan:
Breukers Heftruckservice en mechanisatie
Kleibultweg 84
7575BV Oldenzaal
Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Breukers Heftruckservice en mechanisatie na ontvangst uiterlijk binnen één maand verwerken en afhandelen.
De gebruiker heeft te allen tijde het recht op bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

9. Nieuwsbrief

De gebruiker kan zich via een schriftelijk aanmeldformulier, via de website of via administratie@breukersheftrucks.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de gebruiker op de hoogte over het laatste nieuws, laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van producten en diensten van Breukers Heftruckservice en mechanisatie De gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door via de hyperlink die onderaan de nieuwsbrief wordt vermeld of door een e-mail te sturen naar via administratie@breukersheftrucks.nl. De gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen. Indien de gebruiker andere vragen heeft over de nieuwsbrief kan de gebruiker een e-mail sturen administratie@breukersheftrucks.nl.

10. Beveiliging

Breukers Heftruckservice en mechanisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

11. Wijziging

Breukers Heftruckservice en mechanisatie behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Breukers Heftruckservice en mechanisatie adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit huidige privacy statement is bijgewerkt op 15 november 2022.

12. Contact

Voor vragen en alle overige zaken die verband houden met dit privacy statement, kan de gebruiker contact opnemen met Breukers Heftruckservice en mechanisatie via administratie@breukersheftrucks.nl of +31 (0)54 151 7367.